Tájékoztató a békéltető testületi eljárásról

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testületi eljárás célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti fogyasztói jogvitában egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Az eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testületi eljárás a fogyasztó kérelmére indul, a kérelmet a békéltető testület elnökéhez írásban kell benyújtani. Az eljárás díjmentes.

A fogyasztó meghatalmazás útján is eljárhat, meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A kérelemnek többek között tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét; a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét; a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait; a fogyasztó nyilatkozatát, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését; a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor valamint a testület döntésére irányuló indítványt.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást is.

A hiánytalan kérelem beérkezését követő kilencven napon belül zárul le a békéltető testületi eljárás. Indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Főszabály szerint a feleket személyesen hallgatják meg, de az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását.

A békéltető testület általában 3 tagú tanácsban jár el. Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, akkor az elnök egyedül eljáró testületi tagot jelöl ki az eljárás lefolytatására. A testület tagjai függetlenek és pártatlanok, teljes titoktartásra kötelezettek az eljárás során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében. A titoktartási kötelezettség az eljárás megszűnését követően is terheli őket. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha mind a fogyasztó mind pedig a vállalkozás hozzájárul az eljárás nyilvánosságához.

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás ‑ a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt ‑ általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve, ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács az eljárást megszünteti, ha

a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,

b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,

c) az eljárás folytatása lehetetlen,

d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve a kérelem megalapozatlanságát is – nincs szükség.

A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy‑egy példányát legkésőbb tizenöt napon belül megküldi a feleknek.

Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület ‑ a fogyasztó nevének megjelölése nélkül ‑ jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozni.

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

Társaságunk a békéltető testületi eljárásban a jogszabályi előírásoknak megfelelően részt vesz.

Békéltető testületek listája, további információk: https://bekeltetes.hu/index.php

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv

Békéltető testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bércesi Ferenc Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu  
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Bures Gabriella Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László Honlap cím: www.bmkik.hu E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu  Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik Honlap cím: www.nkik.hu E-mail cím: nkik@nkik.hu  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek) Elnök: Dr. Tulipán Péter Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu E-mail cím: bekeltetes@bokik.huPest Megyei Békéltető Testület Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 Telefonszáma: (1) 792-7881 Elnök: Dr. Koncz Pál Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: www.bekeltet.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Csapláros Imre Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet E-mail cím: skik@skik.hu  
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.huSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.huTolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Mónus Gréta Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2 E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu  
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu  Vas Megyei Békéltető Testület Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán Honlap cím: www.vasibekelteto.hu E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu  
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu E-mail cím: bekelteto@hbkik.huVeszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Herjavecz Klára Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Heves Megyei Békéltető Testület Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gondos István Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet E-mail cím: bekeltetes@hkik.huZala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor Holap cím: www.bekelteteszala.hu E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu